Olvasható igehirdetések

Page Hogy vagy?
Többször előfordult már, h. rég nem látott ismerőssel találkoztam, aki érdeklődött: Hogy vagy? Nem a pillanatnyi állapotomról érdeklődött, hn. arról, h. hogyan alakult az életem, h. mennyire tudtam megvalósítani a terveimet, álmaimat, h. azt, amin változtattam, vajon igazolta-e az idő. Sokszor fogalmazódik meg bennem ilyenkor válaszként: a helyemen vagyok, ott, ahol lennem kell, abban a helyzetben, ahová Isten helyezett, és ez nagyon jó. A helyemen vagyok - Isten gyermekeként, lelkészként, itt Kecskeméten... A 2011. augusztus 21-én Jn 15,1-5 alapján elhangzott igehirdetés vázlata. Igehirdető: Hulej Enikő
Article A bűnből mindig vezet út Isten országába
Jézus élete megmutatja, hogy Isten országa itt van közöttünk; halála emlékeztet arra, mit érdemelnénk bűneinkért; feltámadása pedig elénk tárja, mit kapunk ehelyett napról napra az Úrtól... Elhangzott 2011. március 20-án Mt 20,20-28 alapján. Igehirdető: Bedecs Réka III. évfolyamos teológus hallgató
Page Reformáció ünnepe
Sárkányné Horváth Erzsébet igehirdetési előkészítője reformáció ünnepére Zsolt 36,6-10 alapján. Megjelent Lelkipásztor folyóirat 2010/10. számában.
Page November hónap igéje
Az Úr igéje ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Elhangzott a Bács-Kiskun Egyházmegyei Lelkészi Munkaközösségének ülésén 2010. november 10-én. Kis János igehirdetése Ézs 2,4 alapján.
Page Bibliavasárnap
Kis János: igehirdetési előkészítő Jn 5,39–44 alapján. Megjelent a Lelkipásztor folyóirat 2010/10. számában)
Page Szilveszterkor elcsendesedni...
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek! Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el! Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg: Istennél van az erő; nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. (Elhangzott 2009. december 31-én Zsolt 62,8-13 alapján.)
Page Küszöbkereszténység?
Tanítványai közül sokan, amikor ezt meghallották, így szóltak: „Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt?” Mivel pedig Jézus tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: ”Ez megbotránkoztat titeket?” Hát, ha meghalljátok az Emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, Lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek.” Mert tudta Jézus kezdettől fogva, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni. És így folytatta: „Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta azt meg neki az Atya.” Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: „Ti is el akartok menni?” Simon Péter így felelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.” (Elhangzott 2009. szeptember 13-án. Kis János igehirdetése Jn 6,60-66 alapján.)
Page Őrhelyen
Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Az ÚR szólt is, és ezt mondta: Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni! Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. (Elhangzott 2009. augusztus 16-án. Kis János igehirdetése Hab 2,1-4 alapján.)
Page Üdvözülhetek?
Amikor Jézus Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: "Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?" Erre ő így felelt nekik: "Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnét valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani: Előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól: Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők! Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek." (Elhangzott 2009. szeptember 6-án. Kis János igehirdetése Lk 13,22-30 alapján.)
Page Harcra fel!
Harca szólít fel minket Isten igéje, az, az Isteni szó, amely nem gyűlöletet, nem ellenségeskedést akar, s nem arra akar kiképezni, hogy hogyan harcoljuk meg harcainkat egymással, hanem arra akar tanítani, hogyan harcoljunk egymásért. (Elhangzott 2008. október 12-én. Kis János igehirdetése Ef 6,10-18 alapján.)
Page Csak egy gyertya ég...
Nem ment el a villany és nincs semmi baja a biztosítéknak. Kicsit arra szeretnék rádöbbenteni mindenkit, hogy amikor a város esténként már fényárban úszik, ebben a templomban, ennek az egy gyertyának is látszani kell, Ádvent első vasárnapján, hogy hirdesse: valami elkezdődött.(Elhangzott 2008. november 30-án. Kis János igehirdetése Mk 1,1-5 alapján
Page Válsághelyzet
Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. (Elhangzott 2009. április 19-én. Kis János igehirdetése Jn 5,24-24 alapján)
Page A szeretet világosságában
Egyszer egy rabbi a következő kérdést tette föl a tanítványainak: Meg tudnátok-e határozni azt a pillanatot, amikor megszűnik az éjszaka és elkezdõdik a nappal? (Elhangzott Vízkereszt ünnepén 2005. január 6-án. Igehirdető: Hulej Enikõ
Page Jaj nektek, képmutatók!
Jaj nektek, képmutató farizeusok és írástudók! Jaj, nektek - mondja Jézus, mert - kívülrõl ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel! (Elhangzott 2005. február 7-én, Ötvened vasárnapján Mt 23,23-36 alapján. Igehirdető: Hulej Enikõ)
Page Érted is meghalt
A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bûneink miatt törték össze. Õ bûnhõdött, hogy nekünk békességünk legyen, az õ sebei árán gyógyultunk meg. (Elhangzott Nagypénteken, 2005. március 25-én Ézs 53,5 alapján. Igehirdető: Hulej Enikõ)
Page Meghallottam zúgolódását
Azután így szólt Mózeshez az ÚR: Meghallottam Izrael fiainak a zúgolódását. (Elhangzott 2005. március 6-án, Böjt 4. vasárnapján. Igehirdető: Szlaukó Mónika, V. évfolyamos teológiai hallgató)
Page Nem vagy egyedül!
Böjt súlyos sötét csendjében virágvasárnap felbuzdulása, hangulata érhetõ tetten a zofóniási igében - s talán több is... (Megjelent az Evangélikus Élet 2005/12. számában, Virágvasárnap ünnepén Zof 3,14-17 alapján. Szerző: Kis János)
Page Krisztus feltámadt a halottak közül
Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: elsõ zsengeként támadt fel Krisztus, azután az õ eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. (Elhangzott Húsvét 2. napján, 2005. március 28-án 1Kor 15,20-23 alapján. Igehirdető: Hulej Enikõ
Page Elengedni, akit szeretünk
Elengedni valakit sohasem könnyû. Szeretteink halálos ágya mellett állva nehezen fogadjuk el, hogy Isten magához akarja venni azt, aki a mi szívünkben olyan fontos helyen áll. Elengedni egy ismerõst vagy búcsúzni egy baráttól, aki nagy útra készül, mindig nehéz, hiszen ki tudja, találkozunk-e még valaha, s vajon az idõ nem töri-e szét az emberi ragaszkodást, nem csökkenti-e egymás iránti szeretetünket? Vagy milyen nagy kihívást, traumát jelenthet egy-egy családnak, ha felnõnek a gyermekek, s már nem igénylik az állandó szülõi jelenlétet, az útmutatást, a tanácsokat! (Elhangzott mennybemenetel ünnepén, 2005. május 5-én Jn 20,16-18 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő)
Page Alkalmas?
Alkalmassági vizsgákon egy embernek az élete során akár többször is meg kell jelennie. Emlékszem számomra az elsõ ilyen alkalom a felvételi volt, melynek egyik részében egy pszichológus vizsgált meg bennünket, hogy alkalmasnak tart-e teológiai tanulmányok folytatására. Aztán amikor KRESZ-tanfolyamra jelentkeztem, részt kellett vennem egy orvosi vizsgálaton, amely igazolta, hogy egészségügyi szempontból alkalmas vagyok a jármûvezetésre. Most ezen az istentiszteleten pedig a jelenlévõ vendégek azt figyelik, alkalmasnak nyilváníthatnak-e a lelkészi szolgálatra. S azt hiszem, ezzel még nincs vége az alkalmassági vizsgáknak, hiszen a következõ években, évtizedekben is biztosan lesz még részem hasonlókban, s bizonyára a testvérek is több ilyen személyes élményt tudnak felidézni az életükbõl. (Elhangzott 2005. május 8-án, a húsvét utáni 6. vasárnapon Lk 24,46-49 alapján. Igehirdető: Hulej Enikõ)
Page Tisztíts meg, Istenem!
A tisztaság utáni vágy egyike azoknak a dolgoknak, amelyek emberi világunkat meghatározzák. Mindenki törekszik arra, hogy rendet tartson maga körül - az otthonában, az életében. Azt tanítjuk már a gyermekeknek is, hogy a játék befejezése után mindent vissza kell tenni a helyére. S mi magunk is igyekszünk tiszta környezetet teremteni magunknak és családunknak. Ezt a szemléletet pedig a reklámok is erõsítik, amikor csodaszerek sokaságát kínálják, hogy könnyítsék munkánkat. (Elhangzott pünkösd 2. napján, 2005. május 16-án Zsolt 51,12-15 alapján. Igehirdető: Hulej Enikõ)
Page Isten vigyáz rám
A ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. ( Keresztelési igehirdetés. Elhangzott 2005. június 12-én Mt 18,14 alapján. Igehirdető: Hulej Enikõ)
Page Isten tanúi vagyunk
Ézs 43 mindig azt a biztató igét juttatja eszembe, amely a legismertebb igék közé tartozik, s amelyet azt hiszem, sokan tudnak idézni velem együtt a testvérek közül: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! - mondja az ÚR. A fejezet többi része azonban - pont az a rész, ami ma a kijelölt igehirdetési alapige - talán kissé idegenül cseng. Talán mindennapi bibliaolvasásunk során ezt a szakaszt már könnyen elkerüljük. Vagy talán csak gyorsan átfutjuk tekintetünkkel, hiszen olyan sok benne az ismétlődő mondat. Hiszen két gondolat visszhangzik benne, szinte váltogatva egymást, s mindkettőben az Úr Isten szól: én vagyok az Úr, az egyedüli Isten és ti vagytok a tanúim. (Hatodéves búcsúprédikáció. Elhangzott Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnapon Ézs 43,10-15 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő)
Page Járjunk az ÚR világosságában!
Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia Júdáról és Jeruzsálemről: Az utolsó napokban szilárdan fog állni az ÚR házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az ÚR hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az ÚR igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákób háza, jöjjetek, járjunk az ÚR világosságában! (Igei gondolatok Ézs 2,1-5 alapján. Igehirdető: Kis János)
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek