Oratio Oecumenica

Záró imádság az istentiszteleten

2011. augusztus 7. (EvÉlet)

Mindenható Isten, szerető mennyei Atyánk! Áldunk és magasztalunk Téged, és gyermeki bizalommal hozzuk eléd imádságunkat. Hallgasd meg hálaadásunkat és könyörgésünket!

Köszönjük, Urunk, drága igédet, mely ma is hangzik és a sötétségből világosságra, a hit által örök életre hív. Add, hogy ne felületes igehallgatók legyünk, hanem odaszánt életű keresztények. Formálj minket tetszésed szerint! Szabadíts meg a bűntől és minden tisztátalanságtól! Szenteld meg és tedd gyümölcstermővé életünket!

Köszönjük, Urunk, ajándékaidat, áldásait, amikkel az elmúlt napokban halmoztál el: az örömöt, a szeretetet és a törődést, amit másokon keresztül mutattál felénk. Hálásak vagyunk azért, hogy erőtlenségünkben Te adtál erőt, küzdelmeinkben Te segítettél és a kétségek között Te adtál bizonyosságot.

Köszönjük, Urunk, azokat a testvéreket, akikhez odafordulhattunk és szeretetedet vihettük közel hozzájuk. Nem vagyunk méltók szolgálatodra, Te mégis fel tudsz használni bennünket áldott munkádban – hálásak vagyunk ezért.

Köszönjük, Urunk, az időt, mely rendelkezésünkre áll: az új hónapot, az új lehetőségeket, a nyári szünet még hátralévő heteit. Add, hogy megbecsüljük és bölcsen osszuk be a napokat, és hogy találjunk lehetőséget a pihenésre, felüdülésre!

Eléd hozzuk, Urunk, fájdalmunkat is: azokat a testvéreket, akik veszteséget, tragédiát éltek át szűkebb és tágabb környezetünkben. Imádkozunk az erőszak és terror áldozataiért és az ő szeretteikért, a testileg-lelkileg megnyomorított embertársainkért, s a kilátástalan helyzetben élőkért. Kérünk, munkáld a békességet, gyógyítsd a sebeket, adj útmutatást!

Könyörgünk, Urunk, azokért, akik nem látják életük értelmét, ezért a halált óhajtják. Beszélj a szívükre, akadályozd meg, hogy eldobják maguktól az életet, és mutasd meg nekik az Élet útját!

Kérünk, Urunk, te légy azokkal, akik házasságkötésre készülnek és közös életükre a Te áldásodat kérik templomainkban. Add, hogy egymás iránti elkötelezettségük szilárd legyen és hozzád forduljanak majd örömben és bánatban egyaránt. Imádkozunk a családokért, hogy a gyermekek és a fiatalok szerető otthonban növekedhessenek. Könyörgünk az idősekért és a magukra maradtakért, akik hosszú és tartalmas évek után kiszolgáltatottá válnak, és méltatlan helyzetbe kényszerülnek. Add, hogy jobban odafigyeljünk rájuk családunkban és a gyülekezetünkben is!

Imádkozunk, Urunk, az előttünk álló hétért, annak minden tervezett és most még nem sejtett dolgáért. Add, hogy megtegyük azt, ami tőlünk telik, és elfogadjuk azt, ami nem áll befolyásunk alatt.

Mindenkor jó akaratodra bízzuk magunkat, Urunk! Ámen.

 

2011. július 24.

Mennyei Atyánk! Áldunk és magasztalunk Téged, amikor hálaadásunkkal és könyörgésünkkel eléd lépünk!

Urunk, add, h. lámpásként méltón képviselhessük ügyedet és minél több embernek tudjunk – egyénenként és gyülekezetként – utat mutatni hozzád. Ne engedd, h. elrejtsük a tőled kapott talentumokat vagy csak a magunk hasznát keresve használjuk fel őket. Emlékeztess bennünket arra, h. mindent tőled kaptunk, a magunk erejéből semmire sem jutnánk.

Urunk, Szentlelked erejével segíts meg, h. mindennapi dolgainkban az őszinteség és az egyenesség vezéreljen, és h. ellenálljunk a kísértéseknek.

Gondoskodásodban bízva imádkozunk a mezőgazdasági munkákért, a betakarításért. Adj mértékletességet azoknak, akiknek az asztalára bőven jut kenyér, és indíts könyörületre azok felé, akik szűkölködnek.

Kérünk, légy az örülőkkel, akiknek élete jó irányba halad, és mindennap áldásaidat tapasztalják. Emlékeztesd őket a hála szavára!

Imádkozunk azokért, akik súlyos terheket hordoznak. Te állj mellettük a próbák és nehézségek idején, adj nekik erőt, reménységet, gyógyulást!

Könyörgünk ezért a sebzett, bűnökkel oly’ nagyon megterhelt világért – különösen is azokért, akik az elmúlt napokban merénylet áldozatai lettek Norvégiában és az ő szeretteikért. Könyörülj rajtunk, Istenünk, fékezd meg a gonoszságot!

Adj, Urunk, ébredést, növeld a megváltottak, újjászületettek számát szerte a világon és itt, a mi közösségünkben is. Ámen.

 

2011. július 10.

Mennyei Atyánk, élet és halál Ura!

Megállunk most előtted, amikor elhunyt testvérünket és az ő szeretteit hozzuk eléd imádságunkban. Köszönjük mindazt, amivel megajándékoztad őt földi életében – a szeretetért,az örömért, de a megpróbáltatásokért is, amiken keresztül formáltad őt. Kérünk, légy kegyelmes hozzá – bocsásd meg vétkeit és ajándékozd meg őt üdvösséged örömével. Könyörgünk hozzád a gyászolókért, szeretteiért és családtagjaiért – adj nekik békességet, vigasztalást, reménységet!

Urunk, köszönjük, h. áldásod örökösei vagyunk és h. az Úr Jézus meghalt bűneinkért és feltámadt megigazulásunkra. hisszük és valljuk, h. neked terved van minden emberrel, és a te kezedben van személyes sorsunk. Ennek tudatában hozzuk most elég kéréseinket.

Világosítsd meg szívünket és értelmünket, h. belássuk: mindennek van következménye, bűneink terhe ezért megnyomorít és csak nálad találunk bűnbocsánatot!

Könyörgünk egyházunkért és gyülekezetünkért, h. szereteted jelévé válhassunk ebben a világban, h. áldásod eszközévé válhassunk és közösségünkben otthonra leljenek azok, akik téged keresnek!

Könyörgünk a betegekért, a testi-lelki sérüléseket hordozókért, az idősekért, a magányosokért, minden szükséget szenvedőért.

Imádkozunk a nyári pihenésért, a testi-lelki felüdülésért; azokért az alkalmakért, táborokért, csendeshetekért, amelyek ezt szolgálják. És add, h. minél többen meghallják a hívást és részt vegyenek ilyen alkalmakon gyülekezetünkből is! Ámen.

 

2011. június 26.

Urunk, adj erőt a mindennapokhoz! Segíts, h. helyt tudjunk állni azokban a feladatokban, helyzetekben, amik a családunkban, a munkahelyünkön és a gyülekezetben ránk várnak a következő napokban. Adj türelmet, kitartást, békességet emberi kapcsolatainkhoz, s növeld szívünkben a benned való bizalmat!

Urunk, hálaadásunkkal is eléd jövünk. Köszönjük neked születésnapját ünneplő testvérünket – az ő hűségét, szeretetét, szolgálatát a gyülekezetben és azt, h. vele voltál élete eddigi szakaszéban. Kérjük, áraszd áldásodat a további életére is!

S köszönjük neked a múlt heti tábort is – azokat a fiatalokat, akiket te gyűjtöttél össze és formáltál igéd, a beszélgetések és egymás által. Köszönjük, h. te voltál a vezetőnk, és áldásodat árasztottad ránk! Kérünk, maradj velük és vigyázz rájuk! Ámen.

 

2011. május 29.

Urunk, taníts minket kitartóan és hűségesen imádkozni!

Istenünk, te aki tükröt tartasz elénk, engedd, h. meglássuk benne bűneinket Add, h. ne feledékeny hallgatói legyünk igédnek, hn. cselekedjük azt, amit szerinted tennünk kell itt a gyülekezetben és személyes életünkben. Add békédet ennek a békétlen, sok helyen forrongó világnak. Légy a családokkal, h. jelenléted formálja a házastársakat és a gyermekeket. Enyhítsd a szenvedők fájdalmát és készítsd fel a távozni készülőket.

Hálát adunk neked, Urunk, a tegnapi missziói napért. Köszönjük azt a közösséget, amiben ott részünk lehetett, köszönjük azokat a testvéreket, akikkel együtt mehettünk innen, Kecskemétről és köszönjük azt a mély és sokféle lelki üzenetet, amit ott mindegyikünknek a szívére helyeztél. Add, Urunk, h. ne tartsuk meg ezt magunknak, hn. adjuk tovább és ezáltal is épüljön gyülekezetünk. Ámen.

 

2011. április 10.

Mennyei Atyánk! A gyász terhét hordozzuk, ezért szomorúan állunk meg előtted. Szembesülnünk kellett az elmúlással, azzal, h. véges az életünk, h. ha itt az idő, akkor el kell indulnunk utolsó utunkra. Imádkozunk most hozzád azokért a családokért, akik elveszítették szerettüket és akikkel együtt álltunk meg az elmúlt héten a ravatalnál. Urunk, te látod szívünkben a fájdalmat és a hiányt és egyedül nálad van a vigasztalás. Segítsd meg, kérünk, a gyászolókat és fogadd magadhoz előrement testvéreinket. Légy kegyelmes hozzájuk, bocsásd meg vétkeiket és Krisztusért ajándékozd meg őket üdvösséged örömével.

Úr Jézus, imádkozunk hozzád gyülekezetünkért – azért a közösségért, melynek tagjait a te neved és jelenléted köt össze. Köszönjük, h. megáldod alkalmainkat és itt a templomban csakúgy mint a hétközi alkalmakon te szólsz hozzánk és tanítasz bennünket.

Köszönjük neked, Urunk, h. minden korosztály otthonra találhat egyházadban. Külön köszönjük neked az a sok kisgyermeket, akiket ide vezérelsz közénk és akiknek rólad beszélhetünk. Imádkozunk azért, h. bővítsd e szolgálatunk olyan testvérekkel, akik segíthetnek a gyermekmunkában.

S imádkozunk most még külön a jövő hét alkalmai közül a presbiteri gyűlésért. Adj bölcsességet, áldást erre a megbeszélés is, melyen gyülekezetünk dolgait tárgyaljuk meg. Add, h. mindaz, amit teszünk, valóban a te dicsőségedre és a gyülekezet javára legyen! Ámen.

 

2011. március 13.

Mennyei Atyánk! Térdre borulunk előtted és köszönjük, h. eléd tárhatjuk mindazt, ami gondolatainkat betölti, tetteinket mozgatja.

Légy a mi társunk, amikor a böjti útra indulunk. Szenteld meg napjainkat és segíts, h. jobban elmélyedjünk igédben és közelebb engedjük szívünkhöz a te szeretetedet.

Áldd meg életünket, otthonunkat, a ránk bízottakat, akik szeretnek és akiket szerethetünk. Éreztesd személy szerint minden emberrel, h. helyet adtál számára ebben a világban, és értelmes élettel ajándékoztad meg. Légy azokkal, akik forrongó, békétlen országokban élnek és azokkal, akiknek otthona, élete természeti katasztrófa miatt omlott össze.

Ajándékozz gyógyulást betegeinknek, add, h. enyhüljön azok fájdalma, akik szenvednek, mutass reménységet azoknak, akikre reménytelenség szakadt. Erősítsd a családokban az egymás iránti szeretetet és türelmet, h. áldás lehessen az otthonokban.

Imádkozunk gyülekezetünkért. Azért kisgyermekért, akit ma a keresztségben fogadtál gyermekeddé, de mindazokért a gyermekekért és felnőttekért, akik közeledbe kerültek itt ebben a gyülekezetben. Imádkozunk a különböző gyülekezeti csoportokért: a gyerekbibliakörért, a hittanokért, az ifjúsági óráért, az énekkarért, a dolgozók bibliaköréért és az idősek közötti alkalmakért. Építsd országodat közöttünk és áldd meg igyekezetünket!

Köszönjük neked hazánkat és azt, h. nemzeti ünnepre készülhetünk. Köszönjük azokat, akik ennek az országnak a javán, szabadságán, jólétén munkálkodtak régen és munkálkodnak ma. A te kezedre bízzuk sorsunkat és honfitársainkat. Ámen.

 

2011. február 27.

Mennyei Atyánk! Köszönjük ígéretedet, h. mindenkor fordulhatunk hozzád imádságainkkal.

Kérünk, hallgasd meg imádságunkat, amikor a gyász mélységében szólítunk meg téged és azért kérünk, h. te fogadd magadhoz elhunyt testvéreinket. Kérünk, bocsásd meg mindazt, ami emberi gyarlóság volt bennük és valósítsd meg rajtuk mentő szeretetedet. Vigasztalásodat kérjük a gyászoló családnak, h. megnyugvást és békességet találjanak a gyász nehéz időszakában is.

Imádkozunk azokért, akik terheket hordoznak. Kérünk, légy a betegek gyógyítója, a magányosok útitársa, a haldoklók reménysége. Állj oda szenvedő testvéreink mellé és indíts bennünket a közöttük való szolgálatra. Add, h. ne közömbösek, hanem leleményesek legyünk, ha szükséget látunk embertársaink életében.

Imádkozunk azokért az emberekért, akik körül az elmúlt hetekben forrongóvá, békétlenné vált az élet. Azokért az országokért, melyekről a napi hírek szólnak. Adj, kérünk, megoldást, rendet és békességet és tanítsd felelősségre a népek vezetőit.

Imádkozunk a mi országunkért, ahol sokaknak kilátástalan az élete és nehéz helyzetben vannak. Kérünk, add, h. biztonságban, rendezett élet- és munkakörülmények között élhessük életünk, nevelhessük családunkat és törődhessünk a ránk bízottakkal. Ámen.

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
1%
« 2021. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Evangélikus fiatalok blogja
null